#1 2020-08-30 13:56:26

olbkuzncmaxb
Member
Registered: 2020-08-02
Posts: 3,994

Chắc còn nhiều em mù chữ với giá SGK lớp 1 thế này

Chắc còn nhiều em mù chữ với giá SGK lớp 1 thế này.
Doan Van Kha35 phút  Bình luận:     Nhận thông báo      Chắc còn nhiều em mù chữ với giá SGK lớp 1 thế này.

Báo xấu             Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.498  bài đăng   + 70  ragefighter  22.834  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

W88top

Board footer

Powered by FluxBB